Litteraturlista Mobbad? Det har vi inte märkt!

 • Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling, AFS 1993:17
 • Baddeley, A, Working Memory, Clarendon Press, Oxford, 1986
 • Bettelheim, B, Det upplysta hjärtat, Norstedts, Stockholm, 1985
 • Bibeln, Svenska kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, Stockholm, 1965
 • Bollas, C, En människas väsen, Natur och Kultur, Stockholm, 1995
 • Böhm, T, Att ha rätt, Om övertygelse, tolerans och fundamentalism, Natur och Kultur, Stockholm, 1998
 • Cacioppo, J, artikel i The New York Times 15 december 1992
 • Charnley, D, artikel i The New York Times 12 juni 1990
 • Fors, Z, Makt maktlöshet mobbning, Liber Utbildning AB, Stockholm, 1994
 • Frankl, V E, Livet måste ha mening, Natur och Kultur, Stockholm, 1996
 • Freire, P, Pedagogik för förtryckta, Gummessons, Stockholm, 1972
 • Frisk, M, "Störningar, problem och sjukdomsbilder i tonåren". Ur Sundbärg, B, Tonårskris för utveckling, Liber, Stockholm, 1984
 • Fromm, E, Ett friskare samhälle, Tidens Förlag, Stockholm, 1976
 • Fromm, E, Flykten från friheten, Natur och Kultur, Stockholm, 1993
 • Fromm, E, Människohjärtat, Natur och Kultur, Stockholm, 1982
 • Garber, J, "Cognitions, Depressive Symptoms and Development in Adolescents", Journal of Abnormal Psychology 102, Vanderbilt University, 1993
 • Ginott, H, Föräldrar och tonåringar, Aldus/Bonniers, Stockholm, 1970
 • Golding, W, Flugornas Herre, Bonniers, Stockholm, 1989
 • Goleman, D, Känslans intelligens, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1995
 • Heinemann, PP, Mobbning - gruppvåld bland barn och vuxna, Natur och Kultur, Stockholm, 1993
 • Hendricks & Hendricks, Den kloka kärleken, Svenska Dagbladet, Stockholm 1991 (2:a upplagan 1996)
 • Hof, S, "Memoria gymnasii Scarensis". Ur Nilsson, AT, Skolseder från Skara, Nordiska Museet, Stockholm, 1948
 • Jenson, J, Att återerövra sitt liv, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996
 • Jäderholm-Gustafsson, A, "Personlighetsutveckling i tonåren" Ur Sundbärg B, Tonårskris för utveckling, Liber, Stockholm, 1984
 • Klein, M, Our Adult World and Other Essays, Heinemann, London, 1963
 • Lange, E, Introduktion till den tyska utgåvan av Freire, P, Pedagogik för förtryckta, Gummessons, Stockholm, 1972
 • Levi, P, Är detta en människa?, Månpocket, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1990 (1998)
 • Ljungström, K, Mobbing i skolan, Ordkällan, Johanneshov, 1990 (8:e upplagan 1997)
 • Lynch, James L, Det brustna hjärtat, Medicinska konsekvenser av ensamhet och isolering, Natur och Kultur, Stockholm, 1983
 • Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94. (Anpassad för att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet, 1998) Utbildningsdepartementet, Stockholm, 1998
 • Mellody, P, Miller & Miller, Facing Co-Dependence, Harper, San Francisco, New York, 1989
 • Morrison, B, As If, Granta, London, 1997
 • National Center for Clinical Infant Programs, Heart Start: The Emotional Foundations of School Readiness, Arlington, VA: National Center for Clinical Infant Programs, 1992
 • Nilsson, B, Nära relationer, Natur & Kultur, Stockholm, 1995
 • Nolen-Hoesema, S. m fl, "Predictors and Consequences of Childhood Depressive Symptoms: A Five-Year Longitudinal Study", Journal of Abnormal Psychology 101, 1992
 • Ofstad, H, Vårt förakt för svaghet, Prisma, Stockholm, 1979 (1987)
 • Olweus, D, Mobbning, Vad vi vet och vad vi kan göra, Liber, Stockholm, 1986
 • Orth-Gomér, K, i förordet till Rubin, L., Bara vänner, Natur & Kultur, Stockholm, 1987
 • Otto, U, "Självmord och dödsföreställningar bland barn och ungdom". Ur Sundbärg, B, Tonårskris för utveckling, Liber Utbildning, Stockholm, 1984
 • The Oxford Reference Dictionary, BCA/Oxford University Press, 1992
 • Paffenbarger, R S m fl, "Chronic Disease in Former College Students": I: "Early Precursors of Fatal Coronary Heart Disease", American Journal of Epidemiology 83, 1966
 • Richter, H-E, Den sjuka familjen, Norstedts, Stockholm, 1986
 • Rowe, D, The Depression Handbook, 1991 (Översatt till svenska: Depressionshandboken, Forum, Stockholm, 1993)
 • Rubin, L B, Bara vänner, Natur & Kultur, Stockholm, 1987
 • Schachter, S, The Psychology of Affiliation, Stanford University Press, 1959
 • Slovic, P, "Perceived Risk, Trust and Democracy", Risk Analysis, Vol 13, 1993
 • Spitz, R, Life and Dialogue, Counterpoint: Libidinal Object and Subject, New York: International Universities Press, New York, 1963
 • Stettbacher, J K, Om lidandet ska ha en mening, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1992
 • Stevens, A: Jung: hans liv och verk, Gedins Förlag, Stockholm, 1991
 • Stora engelska ordboken, Esselte Studium, 1989
 • Svenska Akademiens ordlista, Norstedts Ordbok, Stockholm, 1998
 • Thylefors, I, Syndabockar; om utstötning och mobbning i arbetslivet, Natur och Kultur, Stockholm, 1987 (2:a upplagan 1999 med titeln Syndabockar: om mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet.)
 • Thechov, A, Tre systrar, Natur och Kultor, Stockholm, 1965
 • Wallertz Olsson, I, "En utmaning för kommunerna". Ur Vetvärt, Svenska Kommunförbundet, Stockholm, 1998
 • Wegner, D M, & Pennebaker, J W, Handbook of Mental Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1993
 • Wieland-Burston, J, Att möta kaos. När själen söker ordning, Bergh, Stockholm, 1991
 • Winnicott, D W, Det är hemifrån man startar, Dualis, Ludvika, 1991
 • Winnicott, D W, Home Is Where We Start From, Penguin Books, Harmondsworth, 1986
 • Zillman, D, Mental Control of Angry Aggression, University of Alabama